O duszpasterstwie policyjnym - KPP Środa Wlkp

O duszpasterstwie policyjnym

O duszpasterstwie policyjnym

 
.   .
.

POROZUMIENIE

między Komendantem Głównym Policji i Delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji w sprawie organizacji i funkcjonowania katolickiego duszpasterstwa w Policjizawarte w dniu 19 października 2007 roku w WarszawieNa podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. Nr 29 z 1989 r. poz. 155 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1989 r. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.) uwzględniając możliwość tworzenia stanowisk kapelanów Policji, Komendant Główny Policji oraz Delegat Konferencji Episkopatu Polski mając na uwadze dobro duchowe i religijne oraz należyty profesjonalizm w służbie funkcjonariuszy i pracowników Policji, a także nawiązując do bogatych tradycji posługi duszpasterskiej w formacjach policyjnych II Rzeczypospolitej Polskiej oraz kierując się przyjętymi standardami we współczesnych państwach demokratycznych ustalają, co następuje:


§ 1


Kapelani Policji mają prawo do:

 1. organizowania opieki duszpasterskiej dla funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz ich rodzin, a także weteranów i kombatantów oraz emerytów i rencistów formacji policyjnych;

 2. organizowania, przeprowadzania zajęć z etyki normatywnej;

 3. organizowania nabożeństw, w tym z okazji święta Policji i uroczystości państwowych;

 4. współdziałania z komendantami: wojewódzkimi, powiatowymi (miejskimi i rejonowymi), komisariatów Policji, kierownikami ośrodków szkolenia, szkół policyjnych, jednostek badawczo-rozwojowych, wyodrębnionych oddziałów prewencji i pododdziałów antyterrorystycznych, w zakresie prowadzenia działalności oświatowo-wychowawczej wśród funkcjonariuszy i pracowników Policji;

 5. współorganizowania uroczystości patriotyczno-religijnych z udziałem funkcjonariuszy, pracowników Policji i ich rodzin, a także weteranów i kombatantów oraz emerytów i rencistów;

 6. wyjazdów celem realizacji wyżej wymienionych obowiązków oraz innych zadań z zakresu działalności duszpasterskiej;

 7. udziału z funkcjonariuszami i pracownikami Policji, weteranami i kombatantami oraz emerytami i rencistami formacji policyjnych w pielgrzymowaniu na cmentarze wojenne i miejsca pamięci narodowej, celem oddania hołdu bohaterom z formacji policyjnych i bohaterom narodowym;

 8. noszenia emblematów oznaczających duszpasterstwo Policji;

 9. zabezpieczenia logistycznego prowadzonej działalności duszpasterskiej.


§ 2


 1. Strony Porozumienia działają w ramach posiadanych uprawnień wynikających z przepisów prawa.

 2. Porozumienie nie narusza uprawnień Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji wynikających z przepisów prawa kanonicznego oraz ustawowych uprawnień Komendanta Głównego Policji.

 3. Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji i kapelani realizują w Polsce zadania duszpasterskie przewidziane dla nich prawem kościelnym.


§ 3


 1. W celu zapewnienia właściwej realizacji działalności duszpasterskiej w Policji zgodnie z potrzebami, stosowanie do przepisów prawa kanonicznego tworzy się ośrodki duszpasterskie przy komendach wojewódzkich, powiatowych (miejskich i rejonowych), komisariatach, ośrodkach szkolenia, szkołach policyjnych, jednostkach badawczo-rozwojowych, wyodrębnionych oddziałach prewencji i pododdziałach antyterrorystycznych Policji.

 2. Na czele Duszpasterstwa Policji stoi Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji. Pomocą w koordynacji przedsięwzięć duszpasterskich służy mu Naczelny Kapelan Policji.


§ 4


Współdziałanie pomiędzy komendantami lub kierownikami poszczególnych szczebli organizacyjnych Policji a kapelanami odbywa się na zasadzie współpracy i wzajemnego wspierania się w realizacji zadań na szczeblu:


  1. Komendant Główny Policji z Delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji i Naczelnym Kapelanem Policji.

  2. Komendanci i kierownicy pozostałych jednostek organizacyjnych Policji z odpowiednimi kapelanami Policji.


§ 5


  1. Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji w porozumieniu z biskupem diecezjalnym (lub – wyższym przełożonym zakonnym) kieruje kapelanów do realizacji zadań duszpasterskich w Policji na podstawie stosownego dekretu.

  2. Stosowanie do przepisów prawa kanonicznego Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji ma prawo wnioskowania do Komendanta Głównego Policji o mianowanie i odwołanie ze stanowska służbowego Naczelnego Kapelana i kapelanów Policji.

  3. W zakresie doboru metod pracy i programów duszpasterskich Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji i kapelani są samodzielni.


§ 6


W zakresie przestrzegania przepisów służby duszpasterskiej w Policji przełożonym dyscyplinarnym w stosunku do kapelanów Policji jest Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji.


§ 7


Zatrudnienie kapelanów odbywa się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.


§ 8


Komendant Główny Policji, komendanci Policji i kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych Policji:


 1. podejmą niezbędne czynności w celu zapewnienia odpowiednich warunków do wykonywania przez Naczelnego Kapelana Policji i kapelanów Policji praktyk i posług religijnych oraz korzystania z tych posług przez funkcjonariuszy i pracowników poszczególnych jednostek organizacyjnych Policji;

 2. umożliwią wszystkim funkcjonariuszom, pracownikom Policji i ich rodzinom, weteranom i kombatantom oraz emerytom i rencistom swobodę spełniania, zależnie od ich woli praktyk religijnych, a w szczególności:

  1. swobodę kontaktowania się z kapelanami Policji;

  2. udział w nabożeństwach i uroczystościach patriotyczno-religijnych;

 3. stworzą kapelanom Policji warunki do wykonywania zadań duszpasterskich oraz zasięgają ich opinii w sprawach organizacji posług religijnych;

 4. umożliwiają kapelanom Policji uczestnictwo w naradach i odprawach poświęconych stanowi dyscypliny i stosunków międzyludzkich oraz informują ich o niekorzystnych zjawiskach występujących w tym zakresie;

 5. umożliwiają kapelanom Policji kształtowanie w środowisku funkcjonariuszy i pracowników Policji pożądanych postaw moralnych, obywatelskich, patriotycznych i religijnych;

 6. współpracują z kapelanami Policji w zakresie realizacji zadań i przedsięwzięć wynikających z rocznego planu duszpasterskiego.


§ 9


Dla zapewnienia posługi duszpasterskiej w jednostkach organizacyjnych Policji tworzy się, w miarę możliwości, kaplice lub izby modlitwy z odpowiednim zabezpieczeniem logistycznym i zgodnie z wymogami liturgicznymi, po spełnieniu warunków wynikających z przepisów prawnych powszechnie obowiązujących, w tym w szczególności prawa budowlanego oraz ustawy o finansach publicznych.


§ 10


 1. W Komendzie Głównej Policji, w komendach wojewódzkich, powiatowych (miejskich i rejonowych), ośrodkach szkolenia i szkołach Policji zapewnia się kapelanom Policji, w miarę możliwości, pomieszczenia kancelaryjne wraz z wyposażeniem.

 2. Zapewnienie budynków i pomieszczeń duszpasterstwu Policji odbywa się na zasadach obowiązujących w Policji.

 3. Umożliwia się kapelanom Policji, w razie potrzeby, korzystanie ze środków transportu na zasadach obowiązujących w Policji.


§ 11


W sytuacjach szczególnych posługi religijne są organizowane przez kapelanów Policji w wyznaczonym przez właściwego komendanta lub kierownika miejscu w rejonie działań funkcjonariuszy i pracowników Policji.


§ 12


Komendant Główny Policji i Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji dokonują na początku każdego roku kalendarzowego oceny działalności duszpasterskiej w Policji oraz ustalają zamierzenia na rok bieżący. Uzgadniają terminy wspólnych spotkań według własnego uznania.


§ 13


Zmiana postanowień niniejszego Porozumienia może być dokonana na podstawie pisemnego aneksu.


§ 14


Wypowiedzenie niniejszego porozumienia może nastąpić w formie pisemnej z zachowaniem 3 – miesięcznego terminu wypowiedzenia.


§ 15


Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.


§ 16


Porozumienie wchodzi w życie w dniu podpisania.

                                                                         KOMENDANT GŁóWNY POLICJI
                                                                        /-/ insp. Tadeusz Budzik


                                                                        DELEGAT KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
                                                                       ds. DUSZPASTERSTWA POLICJI

                                                                      /-/ gen. dyw. ks. bp. Tadeusz Płoski


                                                                   MINISTER SPRAW WEWNÊTRZNYCH
                                                                 i ADMINISTRACJI

                                                               /-/ Władysław Stasiak

.
. Do góry .
20.09.2020